ЈПКД „Огражден“-Босилово


Завршни сметки:

Завршна сметка на ЈПКД Огражден за 2023 година

Завршна сметка на ЈПКД Огражден за 2022 година

Завршна сметка за 2019

Завршна сметка за 2018

Одлуки:

Одлуки за усвојување на извештајот, извештај на материјално финансиското работење и план и програма за 2023

Одлуки за усвојување на извештајот, извештај на материјално финансиското работење и план и програма за 2022

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Одлука за усвојување на извештајот за материјално-финансисото работење за периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Извештаи:

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Извештај за материјално и финансиско работење на ЈПКД “Огражден” 2014

Извештај за материјално и финансиско работење на ЈПКД “Огражден” 2013 година

Програми и планови:

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2016 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2015 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2014 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2013 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2012 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2011 година

Анализи:

Микробиолошка и хемиска анализа 26.12.2023

Хемиска анализа Робово 23.01.2024

Хемиска анализа Турново 23.01.2024

Хемиска анализа Еднокуќево 23.01.2024

Хемиска анализа Градинка Босилово 23.01.2024

Микробиолошка анализа Робово 23.01.2024

Микробиолошка анализа Еднокуќево 23.01.2024

Микробиолошка анализа Турново 23.01.2024

Микробиолошка анализа Градинка Босилово 23.01.2024

Микробиолошка анализа Еднокуќево 06.02.2024

Хемиска анализа Еднокуќево 06.02.2024

Микробиолошка анализа Робово 06.02.2024

Хемиска анализа Робово 06.02.2024

Хемиска и Микробиолошка анализа 05.03.2024