ЈПКД „Огражден“-Босилово


Завршна сметка на ЈПКД Огражден за 2022 година

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Одлука за усвојување на извештајот на материјално-финансиското работење за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Одлука за усвојување на извештајот за материјално-финансисото работење за периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈПКД ОГРАЖДЕН за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Извештај за материјално и финансиско работење на ЈПКД “Огражден” 2014

Извештај за материјално и финансиско работење на ЈПКД “Огражден” 2013 година

Завршна сметка за 2018

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2016 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2015 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2014 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2013 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2012 година

Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден” 2011 година