Потврда за заверка на одобрен УП на КП 3952 КО Босилово

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за градежно земјиште за формирање на градежна парцела со намена за домување и престој на луѓе А1.1-куќи со двор на КП бр.3952 КО Босилово м.в.Село, општина Босилово....

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Рехабилитација на локален пат Турново – Иловица

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Босилово аплицираше со проект за Рехабилитација на локален пат Турново – Иловица […]...