ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДОТ 2024-2029 НА ОПШТИНА БОСИЛОВО

Општина Босилово објавува и известува на заинтересираната јавност дека е изработена Финална Нацрт Верзија –  Локален Еколошки Акционен План ЛЕАП 2 на Општина Босилово за период 2024 – 2029 г согласно постоечката законска регулатива член 69 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр:53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, […]...