РЕШЕНИЕ

Решение за одобрување проектна програма со технички број 03-06/2022 од јануари 2022, изработена од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица, за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП број 1156 КО Сарај, Општина Босилово. Решение ...

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КО Радово

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП бр.595 КО Радово, општина Босилово....