Решение за одобрување на проектна програма изработена од ДППИ ТАЈФА-ПЛАН Скопје за КО Секирник

Се одобрува проектната програма со технички број 034/07/22 од Јуни 2022 година, изработена од ДППИ „ТАЈФА-ПЛАН“ ДОО Скопје, за изработка на Урбанистички порект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4 MW […]...

Решение за одобрување на проектна програма изработена од ДППИ ТАЈФА-ПЛАН Скопје за КО Секирник

Се одобрува проектната програма со технички број 035/07/22 од Јули 2022 година, изработена од ДППИ „ТАЈФА-ПЛАН“ ДОО Скопје, за изработка на Урбанистички порект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 MW […]...

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти „Реконструкција на локални улици во Општина Босилово”

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Босилово аплицираше со проект за „ Реконструкција на локални улици во Општина […]...

Јавен Конкурс за доделување на 15 стипендии за упис на студенти на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје

15 СТИПЕНДИИ! Општина Босилово во соработка со Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје за студиската 2022/2023 година ќе додели 15 стипендии на редовни студенти, запишани на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје. Пријавата со потребните документи, кандидатите треба да ги достават по пошта или лично во архивата на општина […]...