1. Мито Андонов - Претседател на совет

Иловица

ВМРО-ДПМНЕ

тел:071-780-549

2. Ѓургица Бонева

Моноспитово

СДСМ

тел:077-812-394

3. Ефка Андонова

Сарај

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 078-395-296

4. Трајче Милков

Робово

СДСМ

тел: 070-713-132

5. Љубица Танева

Босилово

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 077-953-427

6. Стојан Ѓоргиев

Дрвош

СДСМ

тел: 072-529-363

7.Дејан Чукарски

Петралинци

ВМРО-ДПМНЕ

тел:078-330-365

8. Васко Јарков

Бориево

СДСМ

тел: 070-988-359

9.Катерина Русуманова

Секирник

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 078-313-214

10.Кољо Дедејски

Босилово

СДСМ

тел: 071-956-001

11. Тања Костова

Радово

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 070-458-804

12. Доста Шопова

Иловица

СДСМ

тел: 078-314-270

13. Павле Вргов

Моноспитово

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 070-950-709

14. Стојан Велков

Босилово

СТИГА Е

тел: 071-859-933

15. Александар Јовчев

Старо Балдовци

ВМРО-ДПМНЕ

тел: 077-762-722