Оделение за нормативно правни работи, општи работи и управување со човечки ресурси.
Милан Андонов-Раководител
070/303-797
Мариче Кармазичева -Соработник за нормативно правни работи
Стојан Милчев -Референт за персонална евиденција / архива
075/358-820
Зоран Зимбаков-Виш соработник/Урбанизам, комисија за легализација
075/468-714
Стојан Гогов -Урбанизам
076/425-556
Стојан Гоцев -Помлад соработник за администрирње приходи
075/222-665

Инспекторат

Јасна Василева -Овластен инспектор за животна средина
071/307-887
Марјан Манев -Овластен инспектор за комунални работи
075/468-710
Иван Трајков - Овластен градежен инспектор
075/468-711
Киро Јаков -Овластен инспектор за утврдување даночни такси
075/468-712
Љубчо Тагарски-Овластен инспектор за образование, култура и спорт
075/468-713

Oдделение за комунални работи и локален економски развој

Ване Димитриев -Раководител
070/303-795
Атанас Наков -Комунален редар
075/256-280

Оделение за финансиски прашања

Павлина Кицевска - Раководител
070/303-798
Борис Милков -Советник за буџетска контрола и сметководство
071/205-377
Кети Гајдова -Самостоен референт / Благајник
076/425-559
Македонка Гоцева тел. -Советник за јавни набавки
Email: mkparailidova@gmail.com
Слободанка Георгиева -Референт за сметководствени работи / тех. секретар
078/207-488

Одделение за јавни дејности и подршка на советот на општината

Атанас Карабичаклов -Раководител
070/303-799