Потврда за заверка на одобрен УП на КП 2149 и КП 2150 КО Иловица

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за градежно земјиште за формирање на градежна парцела со намена Г2- лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП 2149 и КП 2150 КО Иловица....

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на дел од КП 2825/1 КО Иловица

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена В2.8-Детска Градинка на дел од КП 2825/1 КО Иловица согласно УПС Иловица (Одлука бр. 07-1922/1 од 30.11.2012) општина Босилово. Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект....

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КО СЕКИРНИК

Соопштение до јавноста по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларнии фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4 МВ во КО Секирник, Општина Босилово. СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА […]...

Решение за одобрување на проектна програма изработена од ДГАПИД Студио Атриум ДОО Штип за КО Босилово вон град

Се одобрува проектната програма со технички број ПП-У-05/22 од Септември 2022 година, изработена од ДГАПИД Студио Атриум ДОО Штип, за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на електрична енергија за новопланиран подземен 10/20 кв вод на дел од КП 3478, КО Босилово вон град, Општина Босилово. Решение бр.10-131/3 од […]...

Tender procedure for Construction of concrete sewers for atmospheric water in the village of Bosilovo and the village of Borievo

Tender procedure for  Construction of concrete sewers for atmospheric water in the village of Bosilovo and the village of Borievo – Municipality of Bosilovo, South-East Region/ Republic of North Macedonia Ref.№ CB006.2.12.100 -01 Municipality of Bosilovo intends to award a works contract for Construction of concrete sewers for atmospheric water in the village of Bosilovo […]...