О Г Л А С за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица – Трет циклус

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции.

Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување на условите за живот на населението, Проектот спроведува активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето на современи, агроеколошки мерки.

За таа цел во рамките на проектот објавен е повик за избор на земјоделски производители кои би се вклучиле во специјализирани обуки за агроеколошкo производство. Можност да се јават на повикот имаат производителите на овошни култури (сливи, јаболка и круши) и градинарски култури (пиперки и домати) од општините Радовиш, Конче, Струмица, Василево, Босилово и Ново Село.

За учество на обуките планирано е да се изберат 40 производители на сливи, јаболка или круши (за обуките во Радовиш) и 60 производители на пиперки и домати (на отворено и затворено) (за обуките во Струмица). Изборот на кандидатите ќе се изврши според претходно дефинирани критериуми.

Понатаму преку тест за проверка на знаењето стекнато во рамките на програмата за обука ќе се одберат 50 грантисти, 20 земјоделски производители на овошни култури (од сите 6 општини) и 30 производители на градинарски култури (од сите 6 општини).

Вредноста на секој грант ќе биде до 300.000 денари, средства наменети за набавки на опрема и материјали потребни за примена на предвидените агроеколошки мерки.

Обуките ќе се организираат во периодот мај/јуни  2019 – октомври/ноември 2019 година, додека тестирањето ќе биде организирано во текот на месец декември 2019 година или јануари 2020 година. Материјалите потребни за подготовка за тестирањето ќе им бидат достапни на сите учесници на обуката.

Крајниот рок за пријавување е 30 април 2019 година.

Prijava MK_Strumica

Oglas_grantovi za zemjodelci_tret ciklus_finalno pdf

С О П Ш Т Е Н И Е

С О П Ш Т Е Н И Е
Ве известуваме дека на ден 08.02.2019 година (ПЕТОК) во
организација на општина Босилово и градоначалникот, Зоран
Зимбаков ќе се одржи средба на Претседателот на Владата на
Република Македонија, Зоран Заев и министерот за економија,
Крешник Бектеши со граѓаните од Иловица и Штука во
Спортската сала во населено место Иловица, со почеток во 19:30
часот.
Ги покануваме граѓаните од општина Босилово да
присуствуваат на средбата.
                                                                                                                                                                                         ОПШТИНА
                                                                                                                                                                                         БОСИЛОВО

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Интерен оглас бр.01/2019

Интерен оглас број 01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на одделение за внатрешна ревизија, ос шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1(еден) извршител.

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.01.2019 (Среда) од 09:00 до14:00 часот, Општинската организација на Црвен крст Струмица заедно со Службата за трансфузиона медицина Струмица и Општина Босилово организира акција за дарување на крв во Босилово. Се повикуваат сите хумани граѓани кои сакаат да даруваат крв да повелат во Центар за млади во с.Босилово. Да ја почнеме годината хумани како што ја завршивме
Факти за крводарувањето:
-Дарувањето на крв е доброволно, анонимно и бесплатно.
-Крводарител може да биде секоја здрава личност од 18-65 години.
-Жените можат да даруваат крв на секои 4 месеци, додека мажите на секои 3.
-Дарувањето крв не е болно, не создава навика и не му штети на организмот.
-Пред секое дарување крв се врши лекарски преглед.
-Дарувањето крв е корисно со тоа што ќе го проверите вашето здравје.
-На крводарителите како почитувани членови во општеството, Црвен крст им доделува признанија.
-Со 10 дарувања на крв, секој крводарител е ослободен од плаќање на сите видови болничка партиципација.

Ј А В Е Н П О В И К

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на Република Македонија бр.209/2018 од 15.11.2018 година, Градоначалникот на општина Босилово објавува:

Ј А В Е Н П О В И К

Со овој повик се повикуват сите доверители на општина Босилово и единките корисници кои имаат доспеани, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во општина Босилово со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.

Пријавата треба да содржи целосен назив на правното лице, седиште, матичен број и даночен број на доверителот, телефон за контакт и маил адреса, односно фотокопија од лична карта и телефон за контакт и маил адреса, за физички лица и сите можности кои доверителите ги нудат кон општината во однос на сервисирање на нејзината обврска.

Со пријавата, во која ќе биде означено дали истата се однесува за Општина Босилово или за единките корисници, доверителите треба да достават:

  • Тековна состојба (за правните лица), не постара од 6 (шест) месеци, во оригинал иливо копија заверена на нотар,

  • Книговодствена документација за вкупните нивни побарувања или

  • Правен основ врз основа на кој настанала обврската (решение, пресуда, извршна исправа и сл.).

Општината го задржува правото во текот на постапката за преговарање да побара дополнителни документи кои се од интерес на постапката.

За обврските на општината, Градоначалникот ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските на општината, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За обврските на единките корисници, Градоначалникот и Одговорното лице на единката корисник ќе пристапат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За датумот и местото на одржување на преговарањето, доверителите кои ќе се пријаваат, ќе бидат дополнително известени.

По завршување на процесот на преговарање, Градоначалникот на општината ќе изготви Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот ќе го достави до Советот на општината кој го одобрува со Одлука.

Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%.

Рокот за пријавување на јавниот повик изнесува 15 дена, и започнува да тече од наредниот ден од денот на објавување на повикот.

Повикот ќе биде објавен на огласната табла на општина Босилово, на веб страната на општина Босилово и во едно јавно гласило/медиум.

Пријавата заедно со целокупната документација треба да биде доставена до Архивата на општина Босилово с.Босилово бб, 2431 Босилово, со назнака за „Јавен Повик 01/2018 за пријава на доверители“, или по пошта со препорачана пратка.

Ненавремените пријави нема да бидат земени во предвид при процесот на преговарање.

Бр.09-3018/1 Општина Босилово

11.12.2018 година Градоначалник

Босилово Зоран Зимбаков

Завршен уште еден проект од ИПА програмата

Соработката со општина Грмен, општина од соседна Бугарија со која општина Босилово заеднички учествува за прекугранична проекти, по четврт пат, се покажа успешна.Се работи за проектот ,,Развој на туризмот во прекуграничниот регион Босилово – Грмен, преку зачувување на локалните културни традиции.

Соработката со општина Грмен, општина од соседна Бугарија со која општина Босилово заеднички учествува за прекугранична проекти, по четврт пат, се покажа успешна.Се работи за проектот ,,Развој на туризмот во прекуграничниот регион Босилово – Грмен, преку зачувување на локалните културни традиции.