Соопштение

Почитувани сограѓани,

Ве известувам дека на ден 06.11.2019 година (среда) од 08:00 до 16:00 часот ,,ЕВН Македонија”, ќе се извршува редовна инспекција на регилационите преклопки на енергетскиот трансформатор во ТС 110/10 kV Сушица, и поради истиот технички зафат ,без напојување ќе остане и дел од општина Босилово, поточно населените места: Бориево, Моноспитово, Турново, Секирник, Штука, Иловица.

Интерен оглас бр.01/19

Интерен оглас бр.01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на оделение за внатрешна ревизија, со шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Интерен оглас бр.01/2019

Интерен оглас број 01/19 за пополнување на работно место со унапредување

1.Раководител на одделение за внатрешна ревизија, ос шифра УПР0101Б04000, ниво Б04 во Одделение за внатрешна ревизија 1(еден) извршител.

Ј А В Е Н П О В И К

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на Република Македонија бр.209/2018 од 15.11.2018 година, Градоначалникот на општина Босилово објавува:

Ј А В Е Н П О В И К

Со овој повик се повикуват сите доверители на општина Босилово и единките корисници кои имаат доспеани, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во општина Босилово со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.

Пријавата треба да содржи целосен назив на правното лице, седиште, матичен број и даночен број на доверителот, телефон за контакт и маил адреса, односно фотокопија од лична карта и телефон за контакт и маил адреса, за физички лица и сите можности кои доверителите ги нудат кон општината во однос на сервисирање на нејзината обврска.

Со пријавата, во која ќе биде означено дали истата се однесува за Општина Босилово или за единките корисници, доверителите треба да достават:

  • Тековна состојба (за правните лица), не постара од 6 (шест) месеци, во оригинал иливо копија заверена на нотар,

  • Книговодствена документација за вкупните нивни побарувања или

  • Правен основ врз основа на кој настанала обврската (решение, пресуда, извршна исправа и сл.).

Општината го задржува правото во текот на постапката за преговарање да побара дополнителни документи кои се од интерес на постапката.

За обврските на општината, Градоначалникот ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските на општината, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За обврските на единките корисници, Градоначалникот и Одговорното лице на единката корисник ќе пристапат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За датумот и местото на одржување на преговарањето, доверителите кои ќе се пријаваат, ќе бидат дополнително известени.

По завршување на процесот на преговарање, Градоначалникот на општината ќе изготви Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот ќе го достави до Советот на општината кој го одобрува со Одлука.

Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%.

Рокот за пријавување на јавниот повик изнесува 15 дена, и започнува да тече од наредниот ден од денот на објавување на повикот.

Повикот ќе биде објавен на огласната табла на општина Босилово, на веб страната на општина Босилово и во едно јавно гласило/медиум.

Пријавата заедно со целокупната документација треба да биде доставена до Архивата на општина Босилово с.Босилово бб, 2431 Босилово, со назнака за „Јавен Повик 01/2018 за пријава на доверители“, или по пошта со препорачана пратка.

Ненавремените пријави нема да бидат земени во предвид при процесот на преговарање.

Бр.09-3018/1 Општина Босилово

11.12.2018 година Градоначалник

Босилово Зоран Зимбаков

Во недела ќе се изврши првото авионско прскање против комарци

Општина БосиловоЦентарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот организира авио-третирање против комарци. Предвидени се две прскања на територија од 5.741 хектари.
Се известуваат граѓаните на општините Ново Село ,Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Богданци, Радовиш и Струмица дека првото прскање е планирано да се изврши на 17.06.2018 година (недела) во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30 часот.

Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето, истото ќе се спроведе на 18.06.2018 година во истиот временски период.
Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Работна конференција

Општина Босилово

Локален совет за превенција

Работна конференција

05.04.2018

 

Дневен ред

13:00 Пристигање на учесниците

13:00-13:05 Отварање на работна конференција на ЛСП на општина Босилово

13:05-13:15 Обракање на началникот на СВР Струмица г-дин Танчо Пројковски

13:15-14:45 Презентација на ЛСП/ улогата на градоначалникот, важноста на полициското работење во зедницата – искуства и практики

 Началник на отсек за превенција – Хризантема Рендевска

14:45 – 15:00   – Дискусија

Со почит,

Општина Босилово

Градоначалник

Зоран Зимбаков

,,Средба на Русалии – фолклор,,- Секирник

По повод верскиот празник Успение на Пресвета Богородица на 27 август во Секирник се одржa осмата по ред ,, Средба на Русалии – фолклор,,.

На средбата учество земаa повеќе русалиски групи меѓу кои:

– КУД ,, Русалии,, од Секирник,

-КУД ,, Танец,, од Миравци- Гевгелија,

-Русалиската фолклорна група ,, Центар,, од Република Бугарија,

-ФА Копачка Драмче-Делчево и

-Оркестар при КУД,,Кирил и Методи,,-Иловица.

И оваа година средбата беше организирана под покровителство на општина Босилово како и Министерството за култура на Република Македонија, православен храм ,,Пресвета Богородица”– Секирник и НУЦК ,,Антон Панов”– Струмица.