Буџет и измени и дополнувања на  буџетот

Буџет на општина Босилово за 2023 година

Одлука за извршување на буџетот за 2022 година

Буџет на општина Босилово за 2022 година

Буџет на општина Босилово за 2021 година

Буџет на општина Босилово за 2020 година

Буџет на општина Босилово за 2019 година втор дел

Буџет на општина Босилово за 2019 година

Буџет на општина Босилово за 2018 година

Буџет на општина Босилово за 2017 година

Буџет на општина Босилово за 2016 година

Измени и дополнувања на Буџетот за 2015 година

Буџет на општина Босилово за 2015 година

Буџет на општина Босилово за 2014 година

Буџет на општина Босилово за 2013 година

Измени и дополнувања на Буџетот за 2012 година

Буџет на општина Босилово за 2012 година

Буџет на општина Босилово за 2011 година

Завршни сметки

Завршна сметка 2021 – Орган на Општина Босилово

Завршна-сметка-2021-Блок-дотација

Завршна сметка 2021 – Буџет на општина Босилово

Завршна сметка 2021-Наменска-сметка Агенција за вработување

Завршна сметка 2021 Наменска сметка Дел од водосн.систем Дрвош

Завршна сметка 2021-Наменска-сметка Изградба на локална улица во с.Дрвош

Завршна сметка 2021 -Наменска сметка Изградба на локална улица во с.Моноспитово

Завршна сметка 2021-Наменска-сметка-ЈП-за-државни-патишта

Завршна сметка 2021 – Наменска сметка Солидарност

Завршна сметка 2021 -Наменска сметка Елементарни непогоди

Завршна сметка 2021-Наменска сметка ОИК-Босилово

Завршна сметка 2020 Орган на општина Босилово

Завршна сметка 2020 Блок дотаци

Завршна сметка за 2019 – Буџет на општина Босилово

Завршна сметка за 2019 – Орган на општина Босилово

Завршна сметка 2018 – Финансиска поддршка за ЕЛС

Завршна сметка 2018 – Буџет на општина Босилово

Завршна сметка за 2018 – Орган на општина Босилово

Завршна сметка 2018- Наменска сметка за елементарни непогоди

Завршна сметка 2018- кредит кај Македонска Банка за подршка на развојот

Завршна сметка 2018 – Намеска сметка Блок дотација

Завршна сметка 2018 – Огражден ЈПКД

Завршна сметка за 2017 – Општинска Изборна Комисија – Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2017 – Општинска Изборна Комисија – Приходи и расходи

Завршна сметка за 2017 – Општинска Изборна Комисија – Посебни податоци

Завршна сметка за 2017 – Општинска Изборна Комисија – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2017 – Наменска сметка елементарни непогоди – Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2017 – Наменска сметка елементарни непогоди – Приходи и расходи

Завршна сметка за 2017 – Наменска сметка елементарни непогоди – Посебни податоци

Завршна сметка за 2017 – Наменска сметка елементарни непогоди – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2017 – Јавно претпријатие за државни патишта – Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2017 – Јавно претпријатие за државни патишта – Приходи и расходи

Завршна сметка за 2017 – Јавно претпријатие за државни патишта – Посебни податоци

Завршна сметка за 2017 – Јавно претпријатие за државни патишта – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2017 – Агенција за вработување – Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2017 – Агенција за вработување – Приходи и расходи

Завршна сметка за 2017 – Агенција за вработување – Посебни податоци

Завршна сметка за 2017 – Агенција за вработување – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2016

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2015 година

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2014 година

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2013 година

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2012 година

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2011 година

Завршна сметка на буџетот на Oпштина Босилово за 2010 година

Квартални извештаи

Квартален извештај 2022 трет квартал

Квартален извештај 2022 втор квартал

Квартален извештај 2022 прв квартал

Квартален извештај 2021 четврт квартал

Квартален извештај за 2021 трет квартал

Квартален извештај 2021 втор квартал

Квартален извештај за 2021-прв квартал

Квартален извештај прв квартал 2017

Квартален извештај четврт квартал 2016

Квартален извештај за трет квартал 2016

Квартален извештај за втор квартал 2016

Квартален извештај за прв квартал 2016