ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОВРАТ ИЛИ ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
1.Барање за поврат или пренасочување на средства потпишано од барателот
2. Доказ за извршена уплата (уплатница од пошта или банка)

Буџет, завршни сметки и квартални извештаи на Општина Босилово