ОПШТИНА БОСИЛОВО ДОБИ НОВ ГРАНТ

Со овој нискотрошковен, еколошки систем за наводнување, кој е финансиран од Европската Унија, ќе се наводнуват 85 хектари обработливо земјиште во атарот на село Дрвош. Инаку општина Босилово е една од двете општини во Македонија која го има добиено овој грант. Проектот се спроведува и реализира преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,веке е избран и изведувач на градежните работи а реализацијата се очекува да започне кон крајот на месец Јануари.

Триесет и трета седница на Советот на општина Босилово

Д н е в е н р ед :

1.Разгледување и усвојување на записникот од 32 седница на Советот на општина Босилово,одржана на 30.10.2019 година.

2.Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Босилово за 2019 година.

3.Предлог-одлука за приоритетна изведба на техничка докуметација за Проект-„Канализациона мрежа во населените места Иловица и Штука“.

4.Предлог-Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Босилово за сезоната 2019-2020 година.

5.Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на Општинските патишта и улици во општина Босилово.

6.Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Босилово за 2020 година.

7.Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.

8.Предлог-Годишен План за обуки на административните службеници за 2020.

9.Предлог-План за изработка на урбанистички планови во општина Босилово за 2020 година.

10.Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за давање на времено користење без надомест на недвижни ствар –простор на Министерството за труд и социјална политика-Скопје,меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица.

11.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.2336 во КО Иловица.

12.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.247 во КО Хамзали.

13. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбен објект на к.п.бр.347 во КО Хамзали.

14.Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на водотеците во с.Моноспитово за изработка на Урбанистичли план на с.Моноспитово.

15. Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на суводолици во с.Дрвош за изработка на Урбанистичли план на с.Д рвош.  16.Предлог-заклучок за задолжување на комуналниот инспектор во општина Босилово на сите јавни површини на територијата на општина Босилово да постави табли „Забрана за фрлање на смет“.

17.Разгледување на барања за финансиска помош до Советот на општина Босилово.

18.Советнички прашања.

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Општина Босилово во партнерство со Црвен крст Струмица ќе организира БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ на СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА И ИНВАЛИДИ.

Обуката ќе се спроведува во просториите на Црвен крст Струмица и ќе трае 3 месеци.

СЕ ПОВИКУВААТ сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат бесплатана обука за негуватели на стари и изнемоштени лица и инвалиди и да се стекнат со верификуван сертификат, ДА СЕ ПРИЈАВАТ во општина Босилово,секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот најдоцна до ЧЕТВРТОК 28.11.2019 ГОДИНА.После добивање на лиценцата ќе се понуди можност лицата да се вработат на територијта на општина Босилово како негуватели.Заинтересираните кандидати на самата обука можат подетално да се информираат за се што ги интересира во врска со склучувањето на договор за работа-услови,плата,динамика на работа и слично. ….

Тринаесетата седница на Југоисточниот плански регион

Вчера присусрвував на тринаесетата редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците или нивни претставници од сите десет општини во регионот. Покрај одлуките донесени на Советот, беше презентиран и проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“, проект кој е во фаза на имплементација.

Соопштение

Почитувани сограѓани,

Ве известувам дека на ден 06.11.2019 година (среда) од 08:00 до 16:00 часот ,,ЕВН Македонија”, ќе се извршува редовна инспекција на регилационите преклопки на енергетскиот трансформатор во ТС 110/10 kV Сушица, и поради истиот технички зафат ,без напојување ќе остане и дел од општина Босилово, поточно населените места: Бориево, Моноспитово, Турново, Секирник, Штука, Иловица.

Возвратна посета на пензионерите од Обзор

Членови од Здружемието на пензионери од Кметството Обзор, Република Бугарија, денес ќе допатуват во повеќедневна возвратна посетат на општина Босилово. Домаќини се членовите на Здружението на пензионери од Општина Босилово.
Општина Босилово и Кметството Обзор, кои се збратимени и чија повеќегодишна соработка се оценува како пријателска со заеднички желби за унапредување во сите полиња, особено за опстојувањето и функционирањето на Здруженијата .
На повеќедневната средбата помеѓу двете здруженија, гостите меѓу другото ќе посетат повеќе населени места, но ќе се разменат и искуства и за работата на двете здруженија.

План и програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на општина Босилово за 2019 год

План и програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на општина Босилово за 2019 год.

Програма: File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012

О Г Л А С за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица – Трет циклус

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции.

Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување на условите за живот на населението, Проектот спроведува активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето на современи, агроеколошки мерки.

За таа цел во рамките на проектот објавен е повик за избор на земјоделски производители кои би се вклучиле во специјализирани обуки за агроеколошкo производство. Можност да се јават на повикот имаат производителите на овошни култури (сливи, јаболка и круши) и градинарски култури (пиперки и домати) од општините Радовиш, Конче, Струмица, Василево, Босилово и Ново Село.

За учество на обуките планирано е да се изберат 40 производители на сливи, јаболка или круши (за обуките во Радовиш) и 60 производители на пиперки и домати (на отворено и затворено) (за обуките во Струмица). Изборот на кандидатите ќе се изврши според претходно дефинирани критериуми.

Понатаму преку тест за проверка на знаењето стекнато во рамките на програмата за обука ќе се одберат 50 грантисти, 20 земјоделски производители на овошни култури (од сите 6 општини) и 30 производители на градинарски култури (од сите 6 општини).

Вредноста на секој грант ќе биде до 300.000 денари, средства наменети за набавки на опрема и материјали потребни за примена на предвидените агроеколошки мерки.

Обуките ќе се организираат во периодот мај/јуни  2019 – октомври/ноември 2019 година, додека тестирањето ќе биде организирано во текот на месец декември 2019 година или јануари 2020 година. Материјалите потребни за подготовка за тестирањето ќе им бидат достапни на сите учесници на обуката.

Крајниот рок за пријавување е 30 април 2019 година.

Prijava MK_Strumica

Oglas_grantovi za zemjodelci_tret ciklus_finalno pdf