Решение за одобрување проектна програма со технички број 03-06/2022 од јануари 2022, изработена од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица, за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП број 1156 КО Сарај, Општина Босилово.

Решение 

Коментари

коментари