Се одобрува проектната програма со технички број 035/07/22 од Јули 2022 година, изработена од ДППИ „ТАЈФА-ПЛАН“ ДОО Скопје, за изработка на Урбанистички порект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 2 MW на КП367, КП368, КП369, КП370, КП467, КП470 – КО Секирник, општина Босилово.

Решение бр.10-1958/3 од 07.09.2022

Коментари

коментари