Се одобрува проектната програма со технички број ПП-У-05/22 од Септември 2022 година, изработена од ДГАПИД Студио Атриум ДОО Штип, за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на електрична енергија за новопланиран подземен 10/20 кв вод на дел од КП 3478, КО Босилово вон град, Општина Босилово.

Решение бр.10-131/3 од 13.01.2023

 

Коментари

коментари