Се одобрува проектната програма со технички број 034/07/22 од Јуни 2022 година, изработена од ДППИ „ТАЈФА-ПЛАН“ ДОО Скопје, за изработка на Урбанистички порект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4 MW на КП374/1, КП374/2, КП375, КП376, КП387, КП388/1, КП389, КП390, КП391, КП392, КП405, КП407, КП408, КП410, КП411, КП412 – КО Секирник, општина Босилово.

Решение бр.10-1959/3 од 07.09.2022

Коментари

коментари