Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена В2.8-Детска Градинка на дел од КП 2825/1 КО Иловица согласно УПС Иловица (Одлука бр. 07-1922/1 од 30.11.2012) општина Босилово.

Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект.

Коментари

коментари