1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на мост на река Турија и изградба на дел од локален пат Босилово – Радово.

3. Општина Босиловоги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на мост на река Турија и изградба на дел од локален пат Босилово – Радово.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: с.Босилово бб

Општина: Босилово

Поштенски број: 2431

Држава: Македонија

Телефон: +38934/371600

Факс: +38934371600

Електронска адреса: opstinabosilovo1@gmail.com

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 706014081963010

Приходно конто: 724125, начин 00

Цел на дознака: за тендерска документација

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Босилово.

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 14.04.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 14.04.2016.

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500,000.00 МКД МКД.

9. Адреса:с.Босилово бб

Општина: Босилово

Поштенски број: 2431

Архива

Држава: Република Македонија

Коментари

коментари