Соопштение

Почитувани,

Ви се обраќам со барање за изнајмување на сала за состаноци –конгресна
сала за 40 лица, за организирање на еднодневен настан-инфо ден IPARD
2014-2020, во организација на 3Д Проект Студио и Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ,  на ден 06.03.2020
(петок) во 15:00 часот во Општина Босилово.
Накнадно ќе Ви испратам и агендата за настанот.
Ве молам за потврда.

Однапред Ви благодарам,
3Д Проект Студио

+389 75 685.616
+389 2 3225.202

Детска градинка

Со предвидената динамика течи изградбата на детската градинка во Босилово. Деновиве се привршуват градежните работи околу вградување на електричната инсалација и аломониумската столарија. Овој современ објект ќе биде со капацитет од 60 до 80 дечиња. Инаку оваа градинка е прва во Босилово.

СООПШТЕНИЕ!

Се замолуват сите даночни обврзници (физички и правни лица) од Општина Босилово кои не го подмириле својот долг за данок на имот и комунална такса за фирмарина, тоа да го направат во најкраток можен рок најдоцна до 31.12.2019 година.

Со редовното и навремено плаќање на долговите се избегнуваат дополнителни трошоци во случај да бидеме принудени данокот на имот и комунална такса за фирмарина да ги наплатиме присилен пат.

Благодарам на разбирањето.                                                                             Општина Босилово

Градоначалник Зоран Зимбаков

ОПШТИНА БОСИЛОВО ДОБИ НОВ ГРАНТ

Со овој нискотрошковен, еколошки систем за наводнување, кој е финансиран од Европската Унија, ќе се наводнуват 85 хектари обработливо земјиште во атарот на село Дрвош. Инаку општина Босилово е една од двете општини во Македонија која го има добиено овој грант. Проектот се спроведува и реализира преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,веке е избран и изведувач на градежните работи а реализацијата се очекува да започне кон крајот на месец Јануари.

Триесет и трета седница на Советот на општина Босилово

Д н е в е н р ед :

1.Разгледување и усвојување на записникот од 32 седница на Советот на општина Босилово,одржана на 30.10.2019 година.

2.Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Босилово за 2019 година.

3.Предлог-одлука за приоритетна изведба на техничка докуметација за Проект-„Канализациона мрежа во населените места Иловица и Штука“.

4.Предлог-Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Босилово за сезоната 2019-2020 година.

5.Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на Општинските патишта и улици во општина Босилово.

6.Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Босилово за 2020 година.

7.Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.

8.Предлог-Годишен План за обуки на административните службеници за 2020.

9.Предлог-План за изработка на урбанистички планови во општина Босилово за 2020 година.

10.Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за давање на времено користење без надомест на недвижни ствар –простор на Министерството за труд и социјална политика-Скопје,меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица.

11.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.2336 во КО Иловица.

12.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.247 во КО Хамзали.

13. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбен објект на к.п.бр.347 во КО Хамзали.

14.Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на водотеците во с.Моноспитово за изработка на Урбанистичли план на с.Моноспитово.

15. Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на суводолици во с.Дрвош за изработка на Урбанистичли план на с.Д рвош.  16.Предлог-заклучок за задолжување на комуналниот инспектор во општина Босилово на сите јавни површини на територијата на општина Босилово да постави табли „Забрана за фрлање на смет“.

17.Разгледување на барања за финансиска помош до Советот на општина Босилово.

18.Советнички прашања.

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Општина Босилово во партнерство со Црвен крст Струмица ќе организира БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ на СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА И ИНВАЛИДИ.

Обуката ќе се спроведува во просториите на Црвен крст Струмица и ќе трае 3 месеци.

СЕ ПОВИКУВААТ сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат бесплатана обука за негуватели на стари и изнемоштени лица и инвалиди и да се стекнат со верификуван сертификат, ДА СЕ ПРИЈАВАТ во општина Босилово,секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот најдоцна до ЧЕТВРТОК 28.11.2019 ГОДИНА.После добивање на лиценцата ќе се понуди можност лицата да се вработат на територијта на општина Босилово како негуватели.Заинтересираните кандидати на самата обука можат подетално да се информираат за се што ги интересира во врска со склучувањето на договор за работа-услови,плата,динамика на работа и слично. ….

Тринаесетата седница на Југоисточниот плански регион

Вчера присусрвував на тринаесетата редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците или нивни претставници од сите десет општини во регионот. Покрај одлуките донесени на Советот, беше презентиран и проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“, проект кој е во фаза на имплементација.

Соопштение

Почитувани сограѓани,

Ве известувам дека на ден 06.11.2019 година (среда) од 08:00 до 16:00 часот ,,ЕВН Македонија”, ќе се извршува редовна инспекција на регилационите преклопки на енергетскиот трансформатор во ТС 110/10 kV Сушица, и поради истиот технички зафат ,без напојување ќе остане и дел од општина Босилово, поточно населените места: Бориево, Моноспитово, Турново, Секирник, Штука, Иловица.

Возвратна посета на пензионерите од Обзор

Членови од Здружемието на пензионери од Кметството Обзор, Република Бугарија, денес ќе допатуват во повеќедневна возвратна посетат на општина Босилово. Домаќини се членовите на Здружението на пензионери од Општина Босилово.
Општина Босилово и Кметството Обзор, кои се збратимени и чија повеќегодишна соработка се оценува како пријателска со заеднички желби за унапредување во сите полиња, особено за опстојувањето и функционирањето на Здруженијата .
На повеќедневната средбата помеѓу двете здруженија, гостите меѓу другото ќе посетат повеќе населени места, но ќе се разменат и искуства и за работата на двете здруженија.