Извршено е воведување во градежни работи за реконструкција на улици во с.Иловица на КП бр.5137 и 3273/2 и реконструкција на улици во с.Штука на КП бр.1543/1 и КП бр.313, односно од кракот кон Иловица и Штука, и улица од Иловица кон Штука.

Општина Босилово поднесе проектна документација за обезбедување на средства од проектот за поврзување на локални патишта преку Министерството за транспорт и врски кој е финансиран од Светска банка чија цел е подобрување на инфраструктурата на локалните патишта. Градежните работи вклучуваат реконструкција на постојните патишта кои се во лоша состојба (оштетување на тротоарот, надолжни пукнатини, дупки, оштетени рабници) и чиј капацитет не може да ги задоволи потребите на локалните жители.

Градежните активности ке започнат по Велигденските празници.

Исто така овие денови ке биде извшено воведување во работа за реконструкција на локалниот пат од с.Еднокуќево до магистрален пат А4.