НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИК:

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

-иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на Општината;

-го обезбедува извршувањето на работите кои му се делегирани од органот на државната управа;

-Го предлага годишниот Буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;

-го извршува Буџетот на Општината,

-решава во управни работи за правата,обврските и интересите на правните и физичките лица,во согласност со закон;

-раководи со општинската администрација;

-донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администарција;

-одлучува за вработувањето,правата,должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација,доколку поинаку не е определено со закон;

-врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.

Градоначалникот има право да присуствува и учествува во работата на седниците на Советот.

Коментари

коментари