Д н е в е н р ед :

1.Разгледување и усвојување на записникот од 32 седница на Советот на општина Босилово,одржана на 30.10.2019 година.

2.Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Босилово за 2019 година.

3.Предлог-одлука за приоритетна изведба на техничка докуметација за Проект-„Канализациона мрежа во населените места Иловица и Штука“.

4.Предлог-Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Босилово за сезоната 2019-2020 година.

5.Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на Општинските патишта и улици во општина Босилово.

6.Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Босилово за 2020 година.

7.Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.

8.Предлог-Годишен План за обуки на административните службеници за 2020.

9.Предлог-План за изработка на урбанистички планови во општина Босилово за 2020 година.

10.Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за давање на времено користење без надомест на недвижни ствар –простор на Министерството за труд и социјална политика-Скопје,меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица.

11.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.2336 во КО Иловица.

12.Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-деловен објект-чуварска куќа на к.п.бр.247 во КО Хамзали.

13. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбен објект на к.п.бр.347 во КО Хамзали.

14.Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на водотеците во с.Моноспитово за изработка на Урбанистичли план на с.Моноспитово.

15. Предлог-одлука за определување на крајбрежен појас на суводолици во с.Дрвош за изработка на Урбанистичли план на с.Д рвош.  16.Предлог-заклучок за задолжување на комуналниот инспектор во општина Босилово на сите јавни површини на територијата на општина Босилово да постави табли „Забрана за фрлање на смет“.

17.Разгледување на барања за финансиска помош до Советот на општина Босилово.

18.Советнички прашања.

Коментари

коментари