Денес 31.10.2016 год. во општина Босилово се одржа четириесет и шестата седница на Советот на општина Босилово.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени а беше додадена и една дополнителна точка: Предлог-одлука за санација на одбранбениот ѕид на река Водочница кој се користи за пристапен пат до обработлива земјоделска површина.

Коментари

коментари