Вчера, 20.07.2016 год. се одржа честириесет и втората седница на Советот од о.Босилово.

Сите точки од дневниот ред беа усвоени а беа додадени и две нови точки и тоа:

-Предлог-стратегија за развој на културата и уметноста во о.Босилово 2016-2020 година.
-Предлог-одлука за доделување на финансиска помош на КУД “Русалии”-Секирник за организација на меѓународната манифестација “Средба на Русалии-фолклор 2016”.

Коментари

коментари