Потребни документи за издавање на имотни листови:

 • Лична карта
 • Бр. на катастарска парцела/ бр. на имотен лист

Административна такса:

 • Трансакциска сметка: 100000000063095
 • Банка на примачот: НБ на РМ
 • Уплатна сметка: 840  106  03390
 • Приходна шифра: 722316  00
 • Цел на дознака: Административна такса
 • Износ: 40,00 денари

Уплатница за Имотен лист:

 • Трансакциска сметка: 100000000063095
 • Банка на примачот: НБ на РМ
 • Сметка на буџетски корисник: 2100100450  787  11
 • Приходна шифра: 724165  20
 • Цел на дознака: За имотен лист
 • Износ: 210,00 денари

   Постапка за издавање на одобрение за градење:

 • Извод од урбанистичко – планска докумнтација
 • Барање за добивање Извод од урбанистичко-планска документација
 • Административна  такса
 • Трансакциска сметка: 100000000063095
 • Банка на примачот: НБ на РМ
 • Уплатна сметка: 840  106  03182
 • Приходна шифра: 722315  00
 • Цел на дознака: Административна такса
 • Износ: 550,00 денари

Изводот е основа за изработување на основен проект.

Потребни документи за издавање на одобрение за градба

         

 1. Барање за Одобрение за градење  со административна такса
 • 1.550,00 денари за станбени објекти.
 • 1.550,00 денари за стопански и административно деловни објекти  до 500м2.
 • 2.000,00денари за инфраструктурни објекти од локално  значење.                     
 1. Комплет основен проект со сите планирани фази во електронска форма со извршена ревизија (за станбени објекти за индивидуално дмување до 300м2 не е потребна ревизија на основен проект).
 2. Позитивно МИСЛЕЊЕ за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита издадено од од Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје.
 3. Извештај од извршена енергетска контрола на основниот проект.
 4. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.
 5. Доказ за сопственост на земјиштето ( имотен лист ).