Планови и програми
Закони, правилници и прописи
Листи за проверка при редовен инспекциски надзор