Статут на Општина Босилово

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТ


1. ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА
– Даночна пријава за утврдување данок на промет на недвижност потпишана од даночниот обврзник со платена административна такса на износ од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака:административна такса,образец ПП-50 и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Договор за купородажба во 6(шест)примероци потпишани од договорените страни;
– Имотен лист во еден примерок да не е постар од 6(шест) месеци и да е на име на сопственикот(продавачот);
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секоја договорна странка на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315, цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50)

2. ПРАВОСИЛНИ:СУДСКА ОДЛУКА,СТЕЧАЈНО ИЛИ ИЗВРШНО РЕШЕНИЕ
– Даночна пријава со административна такса на износ од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315(образец ПП-50),трошоци на постапка на износ од 2500,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390,приходна шифра 722316(образец ПП-50);
– Правосилни:судска одлука,стечајно решение,извршно решение во 3(три) примерока од кој еден оригинал;
– Имотен лист во еден примерок на име на стечајниот,тужениот или извршниот должник и да не е постар од 6(шест) месеци

3. ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА
– Даночна пријава за утврдување данок на промет на недвижност потпишана од даночниот обврзник со платена административна такса на износ од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака:административна такса,образец ПП-50 и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Договор за доживотна издршка во 3(три) примероци од кои еден во оригинал и две фотокопии,а со кое е запрена оставинската постапка поради постоење на договор за доживотна издршка;

4.ДОГОВОР ЗА ЗАМЕНА
– Две даночни пријави за утврдување на данокот на промет на недвижност потпишани посебно од договорните страни-учесници во размената,со платена административна такса на износ од 300,00 денари за секој учесник во замената на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака:административна такса,образец ПП-50 и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Договор за замена во 6(шест) примероци потпишани од договорните страни;
– Имотни листови од двете договрни страни и да несе постари од 6(шест) месеци;
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секоја договорна странка на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50);

5. ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧКА ДЕЛБА
– Даночна пријава за утврдување данок на промет на недвижност потпишана од даночниот обврзник со платена административна такса на износ од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака:административна такса,образец ПП-50 и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Договор за физичка делба во 6(шест)примероци потпишани од предлагачите;
– Имотен лист да не постар од 6(шест) месеци;
– План од овластен геометар за физичката делба;
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секоја договорна странка на уплатна сметка 840-166-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50);

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

1.Договор за дар-Отстапување на имот за време на живот
– Даночна пријава за утврдување данок на наследство и подарока потпишана од даропримачот-примателот со платена административна такса од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315 за заверка на пријава,образец ПП-50  и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Договор за дар-отстапување на имот за време на живот во 6(шест)примероци потпишани од договорните страни;
– Извод на родени-венчани за даропримачот-ите,примателот-ите и да не постар од 6(шест) месеци;
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секоја договорна странка на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50);

2.Оставинско(наследно) и тестаментално решение,записник за судско порамнување и записник за извршена судска и физичка делба
– Пријава за утврдување данок на наследство и подарок потпишана од примателите на имот(законските и тестаменталните наследници,порамнувачите и учесниците во физичка делба) со платена административна такса на износ од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315 за заверка на пријава,(образец ПП-50) и трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316 на образец ПП-50;
– Правосилно,оставинско решение како и записник(спогодба) за судско порамнување односно физичка делба во 3(три)примероци од кои 1(еден) оригинал;
– Имотни листови во еден примерок на име на оставителот,тесторот или на сопствениците и да не е постар од 6(шест) месеци;
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секој учесник во постапката на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50);

3.Договор за дар и договор за физичка делба-втор и останати наследни редови
– Даночна пријава за утврдување данок на наследство и подарок потпишана од примателот на имотот со платена административна такса од 300,00 денари на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315 за заверка на пријава,трошоци на постапка на износ од 250,00 денари на уплатна сметка 840-106-03390 и приходна шифра 722316(образец ПП-50);
– Договор за дар и за физичка делба во 6(шест) примерока потпишан од договорните страни;
– Имотен лист на име на сопственикот-сопствениците и да не е постар од 6(шест) месеци;
– Извод на родени за сите договорни страни и да не е постар од 6(шест)месеци;
– Барање со платена такса на износ од 100,00 денари за секојa договорна страна на уплатна сметка 840-106-03182,приходна шифра 722315,цел на дознака за издавање на уверение за платени даноци и такси(образец ПП-50);

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАНОК НА ИМОТ

1.ДАНОК НА ИМОТ
– Даночна пријава за утврдување на данок на имот потпишана од даночниот обврзник;
– Имотен лист на име на сопственикот и да не е постар од 6(шест)месеци;
– Договор за купородажба;
– Договор за дар;
– Наследно решение;
– Изјава за поседување на имот заверена кај нотар-дивограба

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА

1.ФИРМАРИНА
– Решение од Централен регистар за оснивање на трговско друштво;
– Решение од Централен регистар за отварање/затварање на деловна единица;
– Решение од Централен регистар за ликвидација/бришење на трговско друштво;
– Решение од Основен суд за отворена/затворена стечајна постапка;
– Известување за извршена промена на седиште на Т.Д. или деловна единица