1.Одделение за нормативно правни работи,општи работи и управување со човечки ресурси

Мариче Кармазичева –Советник за нормативно правни работи

Тел.075 665 816; email>marice.karmaziceva@yahoo.com

2.Одделение за јавни дејности и подршка на советот на општина Босилово

-Атанас Карабичаков- Раководител на одделението за јавни дејности и подршка на советот, тел.070 303 799,email>akarabicakov@yahoo.com

3.Одделение за финансиски прашања

Павлина Кицевска – Раководител на одделение за финансиски прашања

Тел.070 303 798,email>palekicevska@gmail.com

Марија Стојанова-Советник за планирање на буџет и утврдување приходи

Тел.075 467 630,email>marija.stojanova123@yahoo.com

Македонка Гоцева-Советник за водење постапки за јавни набавки

Тел.075 468 708,email>mkparalidova@gmail.com

Стојан Гоцев-Советник за администрирање на приходи

Тел:075 222 665,email>sgocev@gmail.com

-Кети Гајдова-Самостоен референт-благајник

Тел: 076 425 559,email>kvgajdova@gmail.com

-Марија Стојчев-Соработник за финансиско сметководствени работи

Тел: 076 425 557,

4.Одделение за комунални работи и ЛЕР

-Ванчо Димитриев-Раководител на одделение за комунални работи и ЛЕР. Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување.

тел.070 303 795,email>v.dimitriev@gmail.com

Дејана Пеневски-Советник за меѓународна соработка –преведувач на проекти од областа на ЛЕР, тел.071 634 327,email>dejanadzoleva@gmail.com

Снежана Ристова –Сорботник за уредување на градежно земјиште

Тел.071 271 182,email>snezanaristova75@yahoo.com

Катерина Јовчева –Референт комунален редар

Тел.078 436 237,email>katerinajovceva03@gmail.com

Васил Крмзов –Референт комунален редар

Тел.075 228 642,email>vasil.krmzov1996@gmail.com

5.Одделение за инспекциски работи-ИНСПЕКТОРАТ

-Иван Трајков-Советник овластен градежен инспектор

Тел.075 468 711,email>ivan_trajkov@yahoo.com

Марјан Манев – Советник овластен инспектор за патен сообраќај

Тел.075 468 710,email>manevmarjan@hotmail.com

Љупчо Тагарски-Советник овластен просветен инспектор

Тел.075 468 713,email>inspektoratob@gmail.com

Јасна Василева –Советник овластен инспектор за животна средина

Тел.071 307 887,email>jasnavasileva@yahoo.com

Борче Минов-Советник-Комунален инспектор

Тел.075 229 173,email>borchem69@gmail.com

Елена Колевска Накова-Советник-Инспектор за утврдување и наплата на даноци и такси

Тел.075 269 875, email>kolevska1987@yahoo.com

Работното време со странки за сите вработени е од 08:00 до 16:00 часот.