Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во општина Босилово:

Мариче Кармазичева-Советник за нормативно правни работи

Тел.075 665 816 ,email> marice.karmaziceva@yahoo.com

Барање за пристап до информации од јавен карактер – ЛИНК

Закон за пристап до информации од јавен карактер – ЛИНК