ПРОПИСИ:

-Закон за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.05/2020)

-Закон за комунална такса(Сл.весник на РМ бр.23/2016)

-Закон за даноците на имот(Сл.весник на РМ бр.96-2029)

-Закон за комуналните дејности(Сл.весник на РМ бр.64/2018)

-Закон за животната средина(Сл.весник на РМ бр.96-2019)

-Закон за инспекциски надзор(Сл.весник на РСМ бр.102/2019)

-Закон за градење(Сл.весник на РРСМ бр.279/2020)

-Закон за безбедност за сообраќајот на патиштата(Сл.весник бр.98/2019)

-Закон за основно образование(Сл.весник на РСМ бр.229/2020)

-Закон за прекршоци(Сл.весник 96/2019)

-Закон за општа управна постапка (Сл.весник 2018)

-Закон за административни службеници(Сл.весник на РСМ бр.14/2020)

-Закон за вработени во јавен сектор(Сл.весник на РСМ 14/2020)

-Закон за работните односи(Сл.весник на РСМ бр.267/2020)

-Грански колективен договор Сл.весник на РСМ бр.51/2020

-Закон за јавните набавки (Сл.весник на РМ 24-2019)

-Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РМ бр.101-2019_

-Закон за буџетите 2016

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Статут на општина Босилово 21/2014

-Деловник за работа на Советот на општина Босилово

– Правилник за систематизација на работните места

-Правилник за внатрешна организација

-Годишна програма за работа на одделението за инспекциски работи-ИНСПЕКТОРАТ

-Годишни планови и програми за работа

-Годишен план за јавни набавки

-Годишен план за годишните одмори