БИОГРАФИЈА

Зоран Зимбаков, роден на 09.09.1972 година во Струмица, живее во с.Босилово ,Општина Босилово.

Основно образование завршил во родното село, средно образование во ГУЦ “Здравко Цветковски “ Скопје. -геодетски отсек/ геодетски техничар во 1991 година.

Високо образование завршил на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје -Градежен факултет – Отсек Геодезија /  во 1997 година. Работел во АДГ Маврово – Скопје и  Општина Босилово. Оженет , татко на две деца.

Почитувани сограѓани,

Добредојдовте на официјалната веб страна на Општина Босилово преку која сакаме да ви ја претставиме нашата општина со сите нејзини особености кои ја прават нашата средина поразлична од другите.

Развојот на нашите локални заедници претставува основен темел за развојот на Република Северна Македонија.Со оваа цврста заложба застанавме пред вас на локалните избори во 2009 година, барајќи ја вашата доверба.

Општина  Босилово како локална самоуправа е  формирана во 1996 година  а инаку како стара општина функционира од далечната 1963 година.

Општина Босилово се наоѓа во средишниот дел на плодното Струмичко Поле, помеѓу планините Огражден и Беласица зафаќајќи површина од околу 150 км2.

Низ нејзиниот средишен дел поминува реката  Струмица и реката Турија кои подоцна се влеваат во реката Струма во Република Бугарија.

Општина Босилово има  вкупно 14.260 жители со 16 населениместа или вкупно 3744 домаќинства.

Таа граничи со соседните општини Василево, Ново Село и Струмица формирајќи Струмички микрорегион.

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИК:

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

-иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на Општината;

-го обезбедува извршувањето на работите кои му се делегирани од органот на државната управа;

-Го предлага годишниот Буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;

-го извршува Буџетот на Општината,

-решава во управни работи за правата,обврските и интересите на правните и физичките лица,во согласност со закон;

-раководи со општинската администрација;

-донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администарција;

-одлучува за вработувањето,правата,должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација,доколку поинаку не е определено со закон;

-врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.

Градоначалникот има право да присуствува и учествува во работата на седниците на Советот.