1. Оделение за правни работи, општи работи и јавни дејности

2. Оделение за финансиски прашања

3. Оделение за комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој

4. Оделение за внатрешна ревизија

5. Оделение за инспекциски работи (Инспекторат)

6. Оделение за управување со човечки ресурси